Stanovy ŠBK Lavos

Článok 1. Základné ustanovenia

1.1. Športový biliardový klub LAVOS (ďalej len ŠBK LAVOS) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú športovú činnosť. 1.2. Poslaním ŠBK LAVOS je uspokojovať záujmy občanov v oblasti telesnej kultúry, biliardu, stolového futbalu, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. 1.3. ŠBK LAVOS je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch. 1.4. ŠBK LAVOS sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení, za účelom presadzovania spoločných záujmov a uspokojovania potrieb členov. 1.5. ŠBK LAVOS je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlo ŠBK LAVOS je na adrese: Plynárenská 6, 821 01 Bratislava.

Článok 2. Hlavné úlohy

2.1. ŠBK LAVOS sa stará o rozvoj športu, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov, poskytuje im odbornú, poradenskú a servisnú službu. 2.2. ŠBK LAVOS vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky pre činnosť svojich členov.

Článok 3. Členstvo v klube

3.1. Členstvo v ŠBK LAVOS môže byť individuálne, kolektívne alebo čestné. 3.2. Individuálne členstvo je dobrovoľné. Členom sa môže stať slovenský štátny občan alebo aj cudzí štátny príslušník bez rozdielu politického presvedčenia, náboženského vyznania, pohlavia a veku. O prijatí do ŠBK LAVOS rozhodne výbor na základe písomnej žiadosti. 3.3. Dokladom o členstve je platný klubový preukaz. Tento vydáva výbor. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského príspevku za bežný kalendárny rok, najneskôr do 1.januára … (50,– € na rok, 5€ na mesiac) 3.4. Individuálne členstvo v klube zaniká oznámením, vyškrtnutím pre neplnenie základných povinností, alebo vylúčením pre previnenie nezlúčiteľné s členstvom v ŠBK LAVOS. O vylúčení rozhoduje výbor a v odvolacom konaní členská schôdza. 3.5. Člen ŠBK LAVOS má právo:

 1. zúčastňovať sa podľa svojich záujmov, potrieb a záľub športových a ďalších spoločensko-športových akcií, usporadúvaných ŠBK LAVOS
 2. zúčastňovať sa členských schôdzí
 3. zúčastňovať sa na rokovaní výboru, ak hodnotí jeho činnosť, správanie a športové výsledky
 4. dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní písomnú alebo ústnu odpoveď
 5. mať aktívne a pasívne volebné právo. Voliť môže člen ŠBK LAVOS, ak dovŕšil vek 16 rokov. Do funkcie môže byť zvolený, ak je bezúhonný a dovŕšil vek 18 rokov.

3.6. Člen ŠBK LAVOS má povinnosti:

 1. dodržiavať stanovy ŠBK LAVOS a vnútorné predpisy vydané v súlade so stanovami. Člen je povinný plniť úlohy prijaté orgánmi ŠBK LAVOS, dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti
 2. podieľať sa na činnosti klubu a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie
 3. chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci ŠBK LAVOS, alebo ním používaný
 4. riadne a včas platiť členské príspevky a iné poplatky schválené členskou schôdzou.

3.7. Kolektívne členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody obsahujúcej práva, povinnosti, rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce. 3.8. Čestné členstvo môže udeliť výbor jednotlivcom, kolektívom alebo organizáciám za osobitné zásluhy o rozvoj športu a ŠBK LAVOS. 3.9. Disciplinárne konanie a opatrenia ukladajú orgány ŠBK LAVOS podľa osobitnej smernice ATJ Slovenska.

Článok 4. Organizačné zásady a vnútorné vzťahy

4.1. ŠBK LAVOS sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 4.2. Vnútorné vzťahy upravuje organizačný poriadok ŠBK LAVOS.

Článok 5. Orgány ŠBK LAVOS

5.1. Najvyšším orgánom ŠBK LAVOS je členská schôdza. Právo na zvolanie členskej schôdze má výbor ŠBK LAVOS, ktorý má zároveň povinnosť najmenej 1 krát za rok zvolať členskú schôdzu a o jej zvolaní najmenej 14 dní vopred písomne vyrozumieť všetkých členov ŠBK LAVOS. Výbor musí zvolať členskú schôdzu, ak o to požiada 30 % členov. 5.2. Členská schôdza prerokúva všetky základné otázky činnosti ŠBK LAVOS, najmä:

 1. uznáša sa o vzniku, názve, symbolike a zániku klubu
 2. schvaľuje, mení alebo ruší stanovy ŠBK LAVOS
 3. prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet na ďalšie obdobie, ako i správu revíznej komisie
 4. je oprávnený zrušiť, alebo zmeniť rozhodnutie výboru ŠBK LAVOS, ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami ŠBK LAVOS
 5. je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní.

Na platnosť Uznesenia členskej schôdze sa vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny účastníkov schôdze. Schôdza je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastní aspoň 1 členov ŠBK LAVOS. 5.3. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť klubu výbor. Výbor sa skladá vždy z predsedu, tajomníka, hospodára a prípadných ďalších členov. Frekvenciu rokovaní si stanoví výbor klubu. 5.4. O rozšírení počtu členov výboru rozhodne členská schôdza. Výbor vykonáva riadiacu, poradenskú a servisnú službu. Zastupuje ŠBK LAVOS na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami. Organizuje podnikateľskú a inú dovolenú činnosť v prospech ŠBK LAVOS. Riadi vedľajšiu hospodársku činnosť na získavanie prostriedkov a rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získané vlastnou činnosťou, ako aj prostriedky získané pre činnosť klubu od štátu, ďalších organizácií a jednotlivcov. 5.5. Menom ŠBK LAVOS sú oprávnení navonok vystupovať členovia výboru. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb, ale vždy musí byť podpísaný predseda ŠBK LAVOS.

Článok 6. Revízna komisia

6.1. Revízna komisia je nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom. Volí ju členská schôdza. Vykonáva revízie hospodárenia najmenej 1 krát v roku a o výsledku informuje príslušné orgány s návrhom n prípadné nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Predseda revíznej komisie má právo sa zúčastňovať na rokovaní výboru ŠBK LAVOS s hlasom poradným.

Článok 7. Majetok a hospodárenie

7.1. ŠBK LAVOS má na zabezpečenie vlastnej činnosti v užívaní iný majetok na základe zmluvných vzťahov, o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. Zdrojom majetku klubu sú príjmy z členských a iných príspevkov, príjmy zo športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárenia a iných povolených podnikateľských činností a tiež dary príspevky, dotácie a iné príjmy, vyšších telovýchovných orgánov a v súlade s nimi i s vlastnými pravidlami.

Článok 8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto stanovy schválila ustanovujúca členská schôdza dňa 1.1.2017. Ich výklad vykonáva výbor ŠBK LAVOS. Nadobúdajú platnosť dňom registrácie, alebo splnením oznamovacej povinnosti. 8.2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi. 8.3. O zániku združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje ČS, ktorá menuje likvidátora resp. likvidačnú komisiu. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia ČS. Zánik združenia bude oznámený do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

V Bratislave dňa 1.1.2017

predseda ŠBK Lavos: Stanislav Struhár, Ali Andreas Gharakhani