Všeobecné pravidlá biliardu

Tieto všeobecné pravidlá sa vzťahujú na všetky biliardové hry, iba ak je v ich špeciálnych pravidlách uvedené inak. Tzn., že nasledovné platí vždy vtedy, ak nasledujúce časti týchto pravidiel č. 4. a 6. tomuto neodporujú.

3.1. Stôl, gule, výbava:

Všetky v týchto pravidlách popísané hry sú myslené pre stoly, gule a výbavu, ktorá zodpovedá požiadavkám SBiZ.

3.2. Rozostavenie gúľ:

Pri výstavbe gúľ sa musí použiť trojuholník. Predná guľa musí ležať na zadnom bode. Všetky ostatné musia ležať za prvou guľou a musia sa navzájom dotýkať.

3.3. Úder do bielej gule:

Aby bol úder správny, môže mať guľa dotyk len s čiapočkou tága. Keď nie je táto podmienka splnená – je to faul. Akýkoľvek dotyk kostice s bielou je faul.

3.4. Neumiestnenie gule do jamky:

Ak sa hráčovi nepodarí správnym úderom umiestniť guľu do jamky, končí svoju sériu a ku stolu ide súper. To isté platí, ak sa nahlásená guľa umiestni do nesprávnej jamky, alebo ak sa umiestni farebná do jamky, keď hráč hrá istotu (hra č. 8 a 14/1). Hráč ide od stola aj vtedy, ak neumiestni žiadnu guľu do jamky a nezahrá faul.

3.5. Rozohra:

Rozohra sa používa na určenie, ktorý hráč má právo vykonať rozstrel. Obaja hráči by mali použiť gule rovnakej veľkosti a hmotnosti (najlepšie 2 biele). Pri rozohre si hráč môže umiestniť guľu kdekoľvek v záhlaví, odohrať ju smerom k zadnému mantinelu – jeden na pravej a druhý na ľavej polovici stola. Ten hráč, ktorému guľa zastane bližšie k prednému mantinelu, vyhráva rozohru. Hraná guľa sa musí dotknúť zadného mantinelu. Dotyk gule predného mantinelu nie je podstatný. Rozohra je automaticky prehratá, ak: 1.guľa vybehne z polovice hráča, 2.guľa sa nedotkne zadného mantinelu, 3.sa guľa umiestni do jamky, 4.guľa vyskočí zo stola, 5.sa guľa dotkne pozdĺžneho mantinelu, 6.sa guľa dotkne zadného mantinelu viac, ako jedenkrát, 7.guľa zastane v rohovej jamke tak, že sa nedá zahrať rovnobežne s predným mantinelom. Ak sa obaja hráči dopustia takejto chyby alebo rozhodca nemôže rozhodnúť o tom, ktorá guľa je bližšie k prednému mantinelu, je rozohra neplatná a opakuje sa. Spravidla by mal súper vykonať úder predtým, ako sa guľa prvého hráča dotkne zadného mantinelu. V každom prípade by mal rozhodca dávať pozor, aby sa žiadny z hráčov nesnažil získať výhodu tým, že naťahuje úder. Pozor: guľa v rozohre sa nesmie odohrať z hranice záhlavia.

3.6. Rozrazenie:

Rozrazenie sa určí rozohrou. Hráč, ktorý rozohru vyhrá, má možnosť rozrazenia alebo to prenechá súperovi.

3.7. Biela pri rozrazení:

Pri rozrazení si môže hráč umiestniť bielu guľu hocikde v záhlaví. Farebné gule sú rozostavené tak, aby zodpovedali druhu hry, ktorý sa hrá. Hra sa považuje za otvorenú, pokiaľ sa čiapočka tága dotkla gule.

3.8. Odklon bielej pri rozrazení:

Každý odklon alebo zastavene bielej pri rozrazení sa hodnotí ako faul, pokiaľ sa to stane po opustení záhlavia a pred trafením do farebnej. Protihráč si môže v tomto prípade vylepšiť pozíciu bielej v záhlaví, alebo nechať hrať druhého hráča (výnimka hra č. 9 bod 5.3). Hráč musí byť varovaný, že druhý takýto prípad počas partie znamená prehru partie (viď. pravidlo 3.28.).

3.9. Vylepšenie pozície bielej v záhlaví:

Táto situácia sa vyskytuje pri určitých druhoch hier, pri ktorých sa trestá umiestnenie bielej do jamky, vylepšením pozície bielej hráčom kdekoľvek v záhlaví. Potom môže hrať hociktorú farebnú guľu, pokiaľ táto leží svojím ťažiskom na hranici záhlavia, alebo za ním v hracom poli. Nesmie zahrať na guľu, ktorej ťažisko sa nachádza v záhlaví, iba ak biela najskôr opustila záhlavie a potom sa od mantinelu vrátila nazad a trafí tam ležiacu farebnú. Ťažisko gule (zjednodušene ten bod, ktorý sa dotýka hracej plochy) určuje, či sa guľa nachádza, alebo nenachádza v záhlaví. Ak hráč zreteľne umiestni bielu mimo záhlavia a odohrá ju, je to faul, pričom nie je dôležité, čo ho na to protihráč alebo rozhodca upozorní. Ak má hráč vylepšenie pozície bielej v záhlaví, dostane sa biela do hry iba tým, že ju špičkou tága odohrá zo záhlavia von. Bielou sa v záhlaví môže pohybovať rukou, tágom a pod. Akonáhle je biela guľa podľa horeuvedenej definície v hre, nemôže ju hráč viac ovplyvňovať, inak je to faul. Biela je v hre aj vtedy, akonáhle sa s ňou trafí farebná guľa, ktorá ležala mimo záhlavia, aj keď sa biela do záhlavia vrátila, alebo ho vôbec neopustila. Biela sa pred opustením záhlavia nesmie dotknúť mantinelu (viď. bod 3.38).

3.10. Gule umiestnené do jamiek:

Guľa sa hodnotí ako umiestnená do jamky, ak sa korektným úderom odohrá a spadne do jamky a tam aj zostane. Guľa, ktorá z jamky vyskočí na stôl sa nepovažuje za umiestnenú. Guľa, ktorá vyskočí z inej jamky ako z tej, do ktorej bola odohraná, sa považuje za umiestnenú do jamky.

3.11. Poloha gule:

Poloha gule sa určuje podľa toho, kde sa nachádza jej ťažisko.

3.12. Noha na zemi:

Ak hráč odohrá guľu a nemá pritom minimálne jednu nohu na zemi – je to faul. Obutie musí byť normálne vo vzťahu k veľkosti, forme a druhu oblečenia. Visiaca šnúrka z topánky iste nie je dostatočným dotykom. Pevný kontakt so zemou obutou nohou je v okamihu úderu potrebný.

3.13. Odohranie gule v čase, keď sa gule pohybujú:

Ak sa farebné gule alebo biela pohybujú a hráč zahrá, je to faul (točiaca sa guľa je tiež v pohybe).

3.14. Ukončenie úderu:

Úder nie je ukončený (preto sa zatiaľ neráta), kým nie sú všetky gule v pokoji.

3.15. Definícia hranice záhlavia:

Záhlavie neobsahuje hranicu záhlavia. Preto sa smie hrať aj na takú guľu, ktorá sa svojím ťažiskom nachádza na hranici záhlavia. Práve preto sa môže biela, pokiaľ sa v záhlaví umiestňuje, položiť len pred hranicu záhlavia, nie na ňu.

3.16. Všeobecné pravidlá, všetky fauly:

Aj keď sa trestanie faulov mení z jedného druhu hry k druhému, platí nasledovné pre všetky fauly: 1. hráč hru ukončí, 2. žiadne gule umiestnené faulom sa nerátajú, 3. gule umiestnené faulom sa rozostavujú znova len vtedy, ak to vyžaduje špeciálne pravidlo.

3.17. Žiadny kontakt s farebnou guľou:

Ak sa biela guľa dotkne ako prvej nesprávnej farebnej gule, je to faul. Odohranie bielej gule od farebnej sa ako zásah neráta (aj keď spia). Takéto odohranie znamená, že sa biela odohrá pod min. uhlom 90 stupňov od farebnej.

3.18.Správny úder:

Hráč musí odohrať bielu na správnu farebnú guľu a potom sa musí: 1. farebná guľa umiestniť do jamky alebo 2. biela alebo farebná guľa dotknúť mantinelu, iba ak to špeciálne pravidlo upravuje inak (push out). Ak tieto podmienky nie sú splnené, je to faul.

3.19. Umiestnenie bielej do jamky:

Ak sa biela po údere umiestni do jamky, je to faul. Keď sa biela dotkne farebnej gule, ktorá bola už v jamke – je to faul (ak je jamka plná). Ak sa biela odohrá do prázdnej jamky a sama sa opäť vráti na stôl – nie je to faul.

3.20. Fauly spôsobené dotknutím sa gúľ:

Ak sa hráč dotkne gúľ nachádzajúcich sa v hre, niečím iným okrem čiapočky tága (telom, odevom, kriedou, pomocným tágom, kosticou a pod.), je to faul. Každá farebná guľa musí zostať vo svojej novej pozícii a protihráč nemá právo požadovať ich vrátenie do pôvodnej polohy (viď. bod 1.16.).

3.21. Fauly počas vylepšovania pozície:

Dotknutie sa farebnej gule počas vylepšovania pozície je faul.

3.22. Fauly prestrčením:

Ak sa biela dotýka hranej farebnej gule, môže hráč v smere tejto farebnej zahrať len vtedy, ak tágom udrie a nie posúva. Keď sa tágo dotkne bielej viackrát, alebo ak má biela kontakt s tágom ešte v čase, kedy biela trafí farebnú guľu – je to faul (viď. bod 2.20., ako sa tento druh úderu posudzuje). Ak sa v blízkosti vyskytuje ešte tretia guľa, malo by sa postupovať opatrne, aby nedošlo k faulu podľa prvého dielu tohto pravidla s treťou guľou. Ak biela leží tesne (spí) vedľa viacerých gúľ, je dovolené zahrať na tesne ležiacu (spiacu) guľu z boku. Úder v smere týchto gúľ je zásadne faul. Úder na jedinú tesne ležiacu guľu pri bielej je dovolený. Pre určovanie tesne ležiacich gúľ platí pravidlo 2.20.

3.23. Fauly posúvaním:

Keď sa čiapočka tága dotýka bielej dlhšie ako to zodpovedá úderu, je to faul.

3.24. Fauly vyplývajúce zo zodpovednosti hráča:

Hráč je zodpovedný za kriedu, pomocné tágo, brúsku tága a ostatné predmety, ktoré si prinesie a používa pri stole. Ak sa niektoré z týchto predmetov dotkne hociktorej gule v hre, je to faul.

3.25. Nesprávne podvihnutie bielej:

Ak hráč trafí bielu guľu pod jej stred a táto poskočí – je to faul. Aby to faul nebol, musí mať hráč podvihnutú zadnú časť tága a bielu udrieť nad jej stred (ako pri skoku).

3.26. Skoky:

Ak to špeciálnym pravidlom nie je upravené inak, je skákanie podvihnutým tágom povolené. Akékoľvek skĺznutie tága po bielej je faul. Počas turnajov záleží na vedení turnaja, či povolí skákanie s polovicou tága. Na medzinárodných turnajoch európskeho a svetového významu je dovolené skákať iba s tágom, ktoré je min. jeden meter dlhé, alebo s celým tágom. Skok je vtedy správny, ak sa zahrá s viditeľne podvihnutým tágom a nevznikli žiadne iné dôvody pre faul.

3.27. Gule vyskočené zo stola:

Gule, ktoré zastanú mimo hracej plochy (na mantineli, hrane stola, na zemi) sa posudzujú ako gule vyskočené zo stola. Gule, ktoré vyskočia z hracej plochy na mantinel a sami sa vrátia nazad a ničoho sa pritom nedotknú, čo k stolu nepatrí, sa neposudzujú ako vyskočené zo stola. Stôl pozostáva z dielov, ktoré sú k nemu pevne pripojené (gule, ktoré sa dotkli pri výskoku napr. lampy alebo kriedy, sa posudzujú ako z hracej plochy vyskočené, aj keď sa na stôl vrátia). Vo všetkých druhoch hier je faul, ak nejaká guľa vyskočí zo stola. Všetky farebné gule, ktoré zo stola vyskočili, sa znova rozostavia (okrem hry č. 8 a 9), však a vtedy, keď ostatné gule zastanú. Pre navrátenie vyskočenej biele do hry pozri pravidlá pre jednotlivé druhy hier.

3.28. Tresty za úmyselné fauly:

Bielej gule sa hráč nesmie dotknúť ničím iným, ako čiapočkou tága. Takýto kontakt sa podľa pravidla 2.19 posudzuje ako faul a rozhodca môže, ak je presvedčený, že takýto dotyk bol zámerný, hráča jedenkrát v partii varovať, že druhý takýto zámerný dotyk znamená stratu partie. Partia znamená sadu hier (pri turnaji družstiev sa tým rozumie stretnutie dvoch hráčov), aj keď sa hrá na viac sád.

3.29. Hranica jedného faulu:

Keď to špeciálne pravidlo nepredpisuje inak, môže sa hráč pri stole dopustiť len jedného faulu. Ak sa môžu používať rôzne tresty, určí sa podľa najťažšieho trestu, ktorý faul bude hodnotený.

3.30. Gule, ktoré sa samé pohybujú:

Ak sa guľa na mieste otáča, alebo sa iným spôsobom pohybuje, zostane táto guľa v pozícii, ktorú týmto pohybom obdrží a hra pokračuje. Guľa, ktorá leží v blízkosti jamky a sama od seba do nej spadne potom, čo ležala pokojne najmenej 5 sekúnd, vráti sa naspäť na miesto, z ktorého spadla. Ak farebná guľa sama od seba spadne do jamky počas odohrania bielej hráčom jej smerom tak, že ju hráč z tohto dôvodu nemohol trafiť, postavia sa obe gule do svojej pôvodnej polohy a hráč úder znova opakuje. Ostatné farebné, ktoré sa pri tomto údere pohli, sa tiež vrátia do pôvodnej polohy predtým, ako sa vykoná nový úder. Tento prípad sa posudzuje ako vonkajší vplyv (viď. komentár k bodu 2.18.).

3.31. Vracanie gúľ do hry:

Ak si to špeciálne pravidlá vyžadujú, vrátia sa potrebné gule po skončení úderu na návratovú čiaru. Keď sa jedná o jednu guľu, vráti sa na zadný bod. Keď sa jedná o viac gúľ, vracajú sa na návratovú čiaru v číselnom poradí – prvá na zadný bod a ostatní za ňou smerom k zadnému mantinelu. Ak nie je návratová čiara voľná, potom sa tieto gule vracajú na myslené predĺženie návratovej čiary medzi stredný a zadný bod, čo najbližšie k zadanému bodu. Farebná sa na návratovú čiaru ukladá čo najtesnejšie k zadnému bodu, nesmie sa však dotýkať predchádzajúcej gu­le.

3.32. Zaseknuté gule:

Ak sa dve alebo viac gúľ zaseknú v jamke tak, že jedna alebo viac ich visí vo vzduchu, potom musí rozhodca polohu gúľ pozrieť zhora. Každá guľa, ktorá podľa jeho mienky spadá priamo do otvoru, sa počíta za umiestnenú. Gule sa potom rozostavia podľa názoru rozhodcu a hra pokračuje podľa príslušných pravidiel.

3.33. Dodatočne umiestnená guľa:

Ak hráč uskutoční správny úder započítaný do hodnotenia, pri ktorom spadne 1 alebo viac gúľ okrem nahlásenej, potom sa tieto dodatočne umiestnené farebné počítajú podľa pravidiel práve prebiehajúcej hry.

3.34. Vonkajšie rušenie:

Ak sa v priebehu hry nezúčastnená tretia osoba dotkne gúľ, alebo narazí do hráča tak, že sa tým priamo ovplyvní hra, potom sa gule ihneď po vyrušení položia čo najlepšie do pôvodnej polohy, hra pokračuje ďalej, ako keby k situácii nedošlo. Toto pravidlo sa vzťahuje i na rušenie v dôsledku „vyššej moci“, ako je napr. zemetrasenie, hurikán, pád lampy, výpadok elektrického prúdu a pod. Ak sa gule nedajú vrátiť do pôvodnej polohy, potom sa hra zaháji opäť, pričom začína ten, kto ju pôvodne začal. Toto pravidlo sa nevzťahuje na hru 14/1. Súčasná hra sa preruší a postaví sa úplne nový trojuholník. Je potrebné naplniť všetky požiadavky otvorenia hry (hráči opäť rozohrávajú). Započítavanie pokračuje s tým výsledkom, aký bol v čase rušenia.

3.35. Právo rozstrelu:

V hre č. 8 a 9 začína nasledujúcu hru víťaz predošlej. Pred každým turnajom môže vedenie turnaja vyhlásiť nasledovné možnosti: 1. hráči rozstreľujú striedavo 2. právo rozstrelu má ten, kto predchádzajúcu hru prehral 3. právo rozstrelu má ten hráč, ktorý má viac bodov. Právo rozstrelu môže hráč prenechať súperovi.

3.36. Hra v sériách:

Počas jednej hry sa hráči pri stole striedajú vo svojich sériách (nábehoch). Séria je ukončená vtedy, ak sa hráčovi nepodarí umiestniť guľu do jamky, alebo sa dopustí faulu. Keď je séria ukončená bez faulu, musí protihráč akceptovať polohu gúľ tak, ako j hráč zanechal.

3.37. Farebná guľa spiaca na mantineli, alebo na bielej:

Toto pravidlo sa vzťahuje na každý úder, pri ktorom má biela najskôr dotyk s farebnou, ktorá leží tesne (spí) na mantineli, alebo na bielej samej. Potom, čo sa biela dotkne spiacej gule, musí sa buď: 1. niektorá guľa umiestniť do jamky, alebo 2. biela dotknúť mantinelu, alebo 3. farebná dotknúť iného mantinelu, ako toho, pri ktorom leží, alebo 4. iná farebná dotknúť mantinelu, na ktorom neležala tesne. Nesplnenie aspoň jednej z týchto podmienok je faul (hra č. 14/1 vyžaduje dodatočné podmienky pre toto pravidlo, viď. špeciálne pravidlá hry). Spiaca guľa znamená, že má stály dotyk s inou guľou alebo mantinelom. Stôl má 4 mantinely. Pozdĺžny mantinel sa nedelí stredovou jamkou. Ak sa spiaca guľa na mantineli dotkla inej gule, je to správny úder, ak sa táto guľa vráti nazad a znova sa dotkne mantinelu, na ktorom spala. Keď rozhodca alebo súper neoznámi pred úderom, že guľa spí na mantineli – posudzuje sa akoby tak neležala.

3.38. Hra zo záhlavia:

Ak hrá hráč bielu guľu zo záhlavia, musí sa táto dostať mimo záhlavia predtým, ako sa dotkne niektorého mantinelu alebo farebnej. Keď hráč túto podmienku nesplní – dopustí sa faulu. Výnimka: ak sa farebná nachádza na hranici záhlavia, alebo v jeho blízkosti (a môžeme teda na ňu hrať), nemusí biela opustiť záhlavie – takýto úder je správny. Ak sa hráč dopustí faulu tým, že sa dotkol farebnej v záhlaví, posudzujeme bielu guľu ako nadchádzajúcu sa v hre. Ak sa hráč dotkne farebnej v záhlaví nárokom, je to za nešportové správanie.

3.39. Fauly s bielou guľou:

Počas vylepšovania pozície bielej sa jej môže hráč dotýkať rukou alebo hociktorou časťou tága (aj čiapočkou). Akonáhle leží biela v pozícii, potom je každý dotyk čiapočkou považovaný za úder. V protiklade k bodom 3.7. až 3.9. sa v tomto bode hovorí o vylepšovaní pozície bielej na celom stole a nielen v záhlaví. Kedy sa biela dostala do pozície – záleží od rozhodcu. Pri posudzovaní tejto situácie by sa mal rozhodca riadiť postojom hráča.

3.40. Rušenie:

Keď hráč, ktorý nie je pri stole, ruší druhého hráča, alebo odvádza jeho pozornosť, je to faul. Ak hráč, ktorý nie je na rade, pohne guľou, je to hodnotené ako rušenie. Platia pravidlá 1.8., 1.10., 1.12., a 2.28.

3.41. Pomôcky:

Hráčom sa zakazuje používať gule, trojuholník alebo akýkoľvek iný predmet na vymeriavanie vzdialenosti. Na to sa smie použiť len tágo, ak ho hráč drží v ruke. Inak sa dopustí faulu alebo nešportového správania sa. Meranie pomocou gule je zakázané aj rozhodcovi. Výnimkou je vyhodnotenie rozohry. Vymeriavanie tágom je hráčovi dovolené, ak ho drží aspoň jednou rukou. Odložiť tágo a položiť naň ruku nestačí. Ak na stole vzniknú stopy po údere od kriedy, musí ich rozhodca odstrániť , ak m dojem, že by sa dali použiť na meranie. Odloženie tága a pomocného tága je povolené, pokiaľ to neslúži na vymeriavanie.

3.42. Nesprávne označovanie:

Keď si hráč nárokom stôl akokoľvek označuje za účelom spresniť úder, je to faul (navlhčenie plátna, umiestnenie kriedy na mantineli a pod.). Ak hráč takéto označenie pred úderom odstráni – nie je to faul. Rozhodca by mal kriedu, ktorá leží v smere úderu, odstrániť.