Turanjová hra

Preambula:

Nasledujúce pravidlá sa vzťahujú na hru, spôsoby rátania a činnosť predstaviteľov počas turnajov, majstrovstiev, zápasov ligy všetkých úrovní a iných súťaží organizovaných SBiZ. Na nedostatky a princípy týchto pravidiel sa treba pozerať ako na časť všeobecných pravidiel hry. Preto by sa mali čo najlepšie prispôsobiť každej hre. Pre zjednodušenie boli v týchto pravidlách použité len mužské prononymá. Pravidlá sa však vzťahujú na všetkých hráčov a družstvá.

1.1. Zodpovednosť hráča:

Do zodpovednosti hráča patrí poznať všetky pravidlá, zákonitosti a časový plán turnaja. Aj keby mali predstavitelia turnaja podniknúť maximálne úsilie na oboznámenie hráča so všetkími informáciami, zostáva v konečnom dôsledku všetka zodpovednosť na hráčovi (vínimka viď. bod 2.16.). Hráč nemôže podať protest z dôvodu neobdržania informácie. Zodpovednosť, odhadnutie situácie a poznanie pravidiel je na hráčovi.

1.2. Akceptovanie výbavy:

Hráči by sa mali uistiť, že sú gule a ostatná výbava štandardná a povolená. Pokiaľ hráč hru začal, nemôže už spochybňovať správnosť výbavy (okrem prípadu, ak aj protihráč a predstavitelia turnaja súhlasia).

1.3. Používanie výstroja:

Hráči nesmú používať výstroj a pomôcky spôsobom odporujúcim ich normálnemu použitiu. Nádoba na púder, krieda atď. nemôžu byť používané na zvýšenie výšky pomocného tága, alebo vlastnej ruky. Nesmú byť použité viac ako 2 pomocné tága naraz, pričom tieto tága môžu podopierať len špicu tága. Gule nesmú byť používané na meranie akýchkoľvek vzdialeností (okrem zisťovania víťaza rozohry). Trojuholník môže používať len rozhodca a to na zistenie, či sa v trojuholníkovom poli nachádzajú gule.

1.4. Obmedzenie výstroja:

Hráči môžu používať kriedu, púder, pomocné tága a tága podľa vlastného výberu. Predstavitelia turnaja však môžu hráčom obmedziť použitie výstroja. Napríklad sa môže hráčom zakázať používať červenú kriedu na zelenom plátne, nadmerné používanie púdru, ak to vedie k znečisteniu gúľ alebo plátna. Ďalej sa môže hráčovi zakázať používanie tak upraveného tága, ktoré by spôsobovalo hluk a rušilo ostatných hráčov. Predstaviteľom turnaja sa v zmysle tohto predpisu rozumie vedenie turnaja. Rozhodca môže obmedzovať výstroj len vtedy, až ho tým poverí vedúci turnaja.

1.5. Označenie stola:

Pri rozostavovaní gúľ sa musí používať trojuholník, alebo kosoštvorec (hra č.9). Pred každou súťažou sa musí každý stôl a na ňom používaný trojuholník označiť tak, aby bolo isté, ktorý ku ktorému patrí. Stôl musí byť označený jasne viditeľnou čiarou na týchto miestach:
a) okolo rohov trojuholníka, aby bolo zaistené presné rozostavanie gúľ,
b) návratová čiara, na presné určenie polohy gúľ vracajúcich sa do hry,
c) hranica záhlavia, na presné určenie, či guľa leží alebo neleží v záhlaví.

Ďalej musia byť označené predný, stredný a zadný bod, buď znamienkom + alebo štandardnými okrúhlymi terčíkmi. V hrách, pri ktorých to nie je potrebné, nemusí byť označený stredný a predný bod.

1.6. Administra­tívne ustanovenia:

Vedenie turnaja si môže vyhradiť právo použiť pravidlá a vlastné predpisy pre jednotlivý turnaj, ako napr. druh odevu, spôsob platby štartovného, pružnosť časového plánu a predpisy pre dvojice.

1.7. Oneskorený začiatok:

Hráč musí byť pripravený k hre najneskôr do 15 min. po jej začiatku, inak protihráč vyhráva bez boja. Začiatkom partie sa rozumie čas, kedy mala partia začať, alebo čas, na ktorý bol začiatok ohlásený podľa toho, ktorý je neskôr.

1.8. Rozcvičovanie sa počas partie:

Počas partie nie je rozcvičovanie dovolené. Ak hráč zahrá úder, ktorý k partii nepatrí, je to faul. Zákaz rozcvičovania sa vzťahuje aj na susediace stoly. Ak hráč, ktorý nemá partiu otvárať, zahrá cvičný úder, je to faul. Ak to isté spraví hráč, ktorý má partiu otvoriť, stráca právo rozstrelu a je to faul. Trest za nešportové správanie závisí od rozhodcu. Partia začína vyzvaním rozhodcu k rozohre. Ak sa hráč rozcvičuje napriek upozorneniu rozhodcu, je to nešportové správanie.

1.9. Pomáhanie pri partii:

Hráčovi sa zakazuje počas hry žiadať od divákov radu, ako si naplánovať alebo vykonať úder. Pokiaľ si hráč o radu požiada a získa ju, prehráva hru. Tí diváci, ktorí sami hráčovi poradia, sa vykážu z hracej miestnosti. Rada hráča z rovnakého družstva sa posudzuje tak, ako keby si hráč o radu požiadal a túto získal. V hre 14/1 sa toto namiesto prehrou potrestá, ako keby sa hráč dopustil úmyselného faulu. Divák, ktorý radí a sám je hráčom turnaja, bude vykázaný z hracej miestnosti a môže sa v nej zdržiavať len počas svojich vlastných zápasov.

1.10. Neopustenie stola:

Ak hráč ukončí sériu, musí s hrou prestať. Ak hrá ďalej, prehráva hru (v hre 14/1 posúdime ako úmyselný faul). Toto pravidlo sa uplatní len vtedy, ak hráč podľa mienky rozhodcu úmyselne ignoruje výmenu poradia. Ak hráč zahrá po časovom faule, záleží na rozhodcovi či si myslí, že sa dalo úderu predísť.

1.11. Pomalá hra:

Keď hráč podľa mienky rozhodcu zdržiava turnaj alebo partiu neustálou pomalou hrou, môže ho rozhodca upozorniť a podľa vlastnej úvahy určiť limit s maximálnou dĺžkou 45 sekúnd na l úder pre oboch hráčov. Ak hráč tento časový limit prekročí, je to faul a protihráč pokračuje v hre v súlade s pravidlami toho druhu hry, ktorý sa práve hrá. Ak treba, môže byť vedením turnaja časový limit určený pred začatím partie. Meranie času začína ukončením série protihráča a končí úderom hráča čiapočkou tága do gule. čas, v ktorom sa pohybujú gule sa neráta. Ak má hráč voľnú guľu, meria sa čas od okamihu, kedy si mohol bielu guľu zobrať a zároveň sú všetky gule, ktoré bolo treba vrátiť do hry, vrátené. 10 sek. Pred uplynutím limitu by mal byť hráč upozornený slovom TIME. Ak začne časomerač meranie neskôr, lebo bol nepozorný, môže hráč využiť oneskorený štart. Pre určenie časového limitu sa doporučuje 35 sek. Časový limit sa môže určiť len na začiatku hry, pri hre 14/1 pri novom rozostavení trojuholníka. Hráč môže požiadať, aby rozhodca slovo TIME nehovoril. Vedenie turnaja môže vopred povoliť jednorazové predĺženie času na l úder v 1 hre, v hre 14/1 v 1 trojuholníku. V tomto prípade sa čas predlžuje o 25 sek. ak hráč na rozhodcovo TIME odpovie TIME. Počas hry v časovom limite musí rozhodca v prípade, že má mať hráč bielu guľu v ruke, túto mu dať do ruky. Neutrálne položenie bielej na stôl rozhodcom je v tomto prípade neprípustné.

1.12. Dočasne zastavená hra:

Ak hráč vykoná úder počas rozhodcom zastavenej hry, prehráva hru. Ohlásenie prerušenia hry sa v tomto prípade posudzuje ako dostatočné varovanie (viď. bod 2.27.).

1.13. Time out:

Hráč si môže zobrať time out len vtedy, ak je na rade, alebo medzi sadami (ak sa hrá v sadách). Počas time out by mal rozhodca položiť na stôl štítok. V tomto čase je zakázané rozcvičovanie na stole. Každý hráč má právo na time out v trvaní 5 min. v 1 partii. Ak sa hrá na sady, môže si každý hráč zobrať time out v poslednej hre (v tretej sade pri hre best of three a v piatej sade pri hre best of five). Toto pravidlo pre poslednú sadu je nezávislé na tom, či si hráč už predtým time out vybral alebo nie.

1.14. Vzdanie partie:

Ak sa hráč vzdá, prehral partiu. Rozobratie tága znamená, že sa hráč vzdal. Rozobratie tága za účelom skoku je povolené. Ak sa tágo rozoberá za účelom výmeny hornej časti, musí toto hráč ešte pred začatím výmeny oznámiť rozhodcovi. V opačnom prípade to znamená prehru.

1.15. Ohodnotenie prerušených partií:

Bodovanie hier, ktoré boli prerušené z nejakého dôvodu, ktorý je menovaný v týchto pravidlách, záleží na vedení turnaja.

1.16. Hra bez rozhodcu:

Ak nie je žiadny rozhodca k dispozícii, hra končí a čaká sa na náhradníka.

1.16.1. Fauly s bielou:

Pri hre bez rozhodcu nie je faulom, ak sa hráč dotkne farebnej gule, ktorá sa nachádza medzi ním a bielou guľou počas úderu. Ak k takejto neopatrnosti dôjde, mal by hráč predstaviteľovi turnaja dovoliť, aby farebné gule upravil do pôvodnej pozície. Ak to hráč nedovolí a ním odohraná guľa sa dotkla gule pohnutej nedovoleným spôsobom, alebo ak odohraná guľa príde do oblasti, kde predtým nedovolene pohnutá guľa ležala, je to faul. T.zn. ak toto nedopatrenie malo nejaký vplyv na úder, je to faul. V každom prípade musí byť k dispozícii vedôci turnaja, ktorý čo najskôr opraví polohu nesprávne pohnutých gúľ, nie však skôr, ako sa gule po údere zastavia. Faul je aj to, ak hráč zahrá úder predtým, ako predstaviteľ turnaja mohol nedopatrením pohnuté gule napraviť. Protihráč má možnosť voľby, či sa pohnuté gule vrátia do pôvodnej pozície, alebo zostanú v novej. Nedovolené dotknutie sa bielej je aj v hre bez rozhodcu faulom.

1.16.2. Fauly pri skokoch a massé:

V prípade, že sa pri skoku alebo massé pohne guľa, na ktorú sa nemalo hrať, pretože sa ju hráč pokúšal preskočiť alebo obísť, je to faul, pričom nezáleží na tom, či sa guľa pohla rukou, tágom alebo pomocným tágom.

1.16.3. Názor tretieho:

Ak je už pred úderom pochybnosť o tom, či bude úder vykonaný správne, môže hráč, ktorý je na ťahu, zavolať niekoho z predstavenstva turnaja, alebo akúkoľvek tretiu osobu, ktorá má rozhodnúť, či bol úder správny alebo nie.

1.16.4. Vysvetlenie sporných situácií:

Keď dôjde medzi hráčmi k spornej situácii, rozhodne vedôci turnaja alebo jeho zástupca.

1.16.5. Súčasný náraz:

V prípade, že biela narazí do hranej farebnej gule približne v rovnakom časovom okamihu, ako do gule, do ktorej sa nemalo hrač, rozhoduje o správnosti úderu hráč, ktorý hral.

1.16.6. Rozos­tavenie gúľ:

Pri rozostavovaní gúľ musia byť tieto tak blízko pri sebe, ako je to len možné. Nie je nutné po nich nadmerne klopať. Lepšie je plátno prečistiť kefou, čím sa vyhladí.