Hra 14/1

6.1.Cieľ hry:

Hra 14/1 je hlásená. Hráč musí nahlasovať guľu a jamku. Za každú správne umiestnenú guľu dostane hráč 1 bod a smie hrať dovtedy, kým sa mu darí umiestňovať gule, alebo kým nespraví faul. Hráč môže umiestniť do jamiek 14 gúľ, ale skôr ako umiestni 15. guľu, postaví sa nový trojuholník bez predmetnej gule (na vrchole). Hráč sa potom pokúsi umiestniť 15. guľu tak, aby pritom narušil rozostavané gule a mohol pokračovať v hre. Ten, kto ako prvý získa predpísaný počet bodov – vyhráva partiu.

6.2.Hráči:

Dvaja hráči, alebo dve družstvá.

6.3. Používané gule:

Štandardná sada farebných gúľ č. 1 až 15 plus jedna biela.

6.4. Rozostavenie gúľ:

Gule sa rozostavujú trojuholníkom, predná leží na zadnom bode, jednotka je v pravom zadnom a päťka v ľavom zadnom roku toho, kto gule rozostavuje. Ostatné sa môžu uložiť rôzne a musia sa navzájom dotýkať. Pravidlo 6.4. sa neuplatňuje v ďalšom rozostavovaní trojuholníka.

6.5. Bodovanie:

Každá správne umiestnená guľa do jamky znamená pre hráča 1 bod.

6.6. Rozrazenie:

Rozrážajúci hráč musí buď nahlásiť guľu a jamku a túto do jamky zahrať, alebo bielu a 2 farebné gule zahrať na mantinel. Ak sa toto hráčovi nepodarí, poruší tým podmienky správneho rozrazenia. Za každé takéto porušenie dostane mínus 2 body ako trest. Potom má protihráč možnosť pozíciu gúľ prijať, alebo dať gule znova rozostaviť a hráčovi nechať rozrazenie zopakovať. Táto možnosť trvá tak dlho, kým sa hráčovi nepodarí rozraziť správne alebo kým protihráč pozíciu neprijme. Do trojfaulového trestu sa porušenie podmienok rozrazenia neráta. Ak hráčovi pri správnom rozrazení padne biela do jamky, je to faul a dostáva mínus 1 bod. Tento faul sa do trojfaulového trestu ráta. Súper má možnosť vylepšenia pozície bielej v záhlaví a farebné zostávajú v pozícii. Hra 14/1 je jediná, pri ktorej sa musí biela pri rozrazení dotknúť mantinelu (ak sa pred rozrazením nenahlási a neumiestni guľa do jamky). Teoreticky je možné, aby hráč porušil podmienky správneho rozrazenia aj 5-krát za sebou a štartoval by s mínus 10 bodmi. Biela sa musí dotknúť mantinelu po garamboláži s farebnou guľou.

6.7.1. Pravidlá hry:

Správne umiestnená guľa do jamky oprávňuje hráča k tomu, aby pokračoval vo svojej sérii. Hráč môže hrať na ktorúkoľvek guľu, ale túto musí nahlásiť. Nemusí uvádzať žiadne podrobnosti ako kombinácie, mantinely atď. Každá navyše umiestnená guľa pri inak správnom údere, sa ráta ako ďalší bod.

6.7.2.

Pri každom údere sa musí biela dotknúť farebnej a potom musí táto spadnúť do jamky, alebo po garamboláži sa musí niektorá guľa dotknúť mantinelu. Ak nie je splnená ani jedna týchto podmienok, je to faul. Ak farebná guľa nespí na mantineli, ale je vo vzdialenosti menšej ako priemer gule (rozhodca môže odmerať), smie hráč na túto guľu zahrať úder istoty iba 2-krát. Ak to urobil, považuje sa táto guľa v treťom údere ako spiaca na mantineli a použije sa pravidlo 3.37. V zmysle tohto pravidla je takáto istota „roll up“. Tento roll up bol zahraný, ak 1.sa biela guľa nedotkne žiadneho mantinelu 2.sa farebná od mantinelu, pri ktorom ležala, neodrazí viac ako o priemer gule a nedotkne sa žiadneho iného mantinelu 3.sa žiadna iná farebná nedotkne mantinelu, pri ktorom neležala tesne. Roll up sa do drojfaulového trestu ráta. Nie je to ale faul. Tri takého údery na istotu znamenajú pre hráča odrátanie 15-ich bodov. Predpokladom je však to, že sa 3-krát za sebou zahrá týmto úderom na rovnakú guľu. Kombinácie roll up a faulov sa k trojfaulovému trestu rátajú a ak hráč zahrá tretí faul alebo roll up, odráta sa mu 15 bodov. Ak sa hráč dopustí takejto chyby, postaví sa nový trojuholník a previnilý hráč musí začať novým rozrazením za rovnakých podmienok, ako na začiatku hry.

6.7.3. Keď sa umiestni 14-ta guľa do jamky,

partia sa preruší, ostatných 14 gúľ sa rozostaví do trojuholníka, pričom miesto na zadnom bode ostane voľné. Hráč potom pokračuje tak, že sa snaží umiestniť 15. guľu do jamky (breakball) a pritom naraziť bielou do trojuholníka, čím sa naruší tak, že hráč môže pokračovať v hre. Hráč však nemusí zahrať na 15. guľu, môže si vybrať hociktorú inú. Ak sa so 14. guľou umiestni zároveň aj 15. guľa , viď. bod 6.7.6.

6.7.4. Hra na istotu

Hráč môže z taktických dôvodov zahrať istotu. Úderom na istotu ukončí hráč svoju sériu. Istotou umiestnené gule sa nerátajú a znova sa vrátia do hry.

6.7.5. Hráč nesmie žiadnu guľu chytať alebo jej inak brániť

(nesmie držať ruku ani v jamke). Ak to spraví, odráta sa mu 1 plus 15 bodov. Hráč, ktorý je potom na rade, môže: 1. akceptovať polohu gúľ nachádzajúcich sa na stole a vylepšiť si pozíciu bielej v záhlaví, alebo 2. dať znova rozostaviť gule a dať protihráčovi rozraziť trojuholník ako na začiatku partie.

6.7.6. Ak 15. guľa alebo biela bránia rozostaveniu trojuholníka:

  1. Ak 14. a 15. guľa boli zrazené do jamiek: tak trojuholník sa rozostaví kompletne, biela zostane v pozícii.
  2. Ak 15. guľa bráni rozostaveniu, biela leží niekde na stole: tak 15. guľa sa položí na predný bod, biela ostane v pozícii.
  3. Ak 15. guľa bráni rozostaveniu, biela leží na prednom bode: tak 15. guľa sa položí na stredný pod, biela ostane v pozícii.
  4. Ak biela a 15.guľa bránia rozostaveniu: tak trojuholník sa rozostaví kompletne, biela sa hrá hocikde zo záhlavia.
  5. Ak biela bráni rozostaveniu, 15. guľa neleží v záhlaví: tak biela sa hrá hocikde zo záhlavia a 15. guľa ostane v pozícii.
  6. Ak biela bráni rozostaveniu, 15. guľa leží v záhlaví: tak biela sa položí na predný bod a môže sa hrať v hociktorom smere, 15. guľa zostane v pozícii.
  7. Ak biela bráni rozostaveniu, 15. guľa leží na prednom bode: tak biela sa položí na stredový bod, 15. guľa ostane v pozícii.

6.7.7.

Ak má hráč vylepšenie pozície bielej v záhlaví a všetky farebné gule sa nachádzajú v záhlaví, položí sa na zadný bod tá guľa, ktorá bola najbližšie k hranici záhlavia. Ak ležia 2 farebné v rovnakej vzdialenosti od hranice záhlavia, môže si hráč vybrať, ktorú guľu chce na zadný bod.

6.8. Nesprávne umiestnené gule:

Všetky nesprávne umiestnené gule do jamiek sa znova položia na stôl, čo nie je dôvodom k trestu.

6.9. Farebné gule vyskočené zo stola:

Toto je faul. Každá zo stola vyskočená guľa sa znova položí do hry ihneď potom, ako sú ostatné v pokoji.

6.10. Biela spadne, alebo vyskočí zo stola:

Hráč, ktorý je potom na rade, si môže vylepšiť pozíciu bielej v záhlaví, iba ak sa pravidlá 6.7.2., 6.7.5., 6.12. použijú ako faul a predpisujú ako pokračovať ďalej.

6.11. Tresty za fauly:

Za každý faul sa odráta 1 bod, okrem ťažších trestov za úmyselné fauly (bod 6.7.5) a tri za sebou idúce fauly (bod 6.12.). Hráč, ktorý je potom na rade, musí akceptovať pozíciu bielej, okrem prípadu, keď spadla do jamky, alebo vyskočila zo stola, alebo bol spravený tretí faul za sebou. Faulom umiestnené gule do jamiek sa nerátajú.

6.12. Trojfaulový trest:

Ak sa hráč dopustí faulu, odráta sa mu 1 bod a zapíše sa, že urobil faul. Hráč na tomto faule ostáva až do jeho ďalšieho úderu, kedy faul môže odstrániť tak, že zahrá správny úder. Keď sa tak nestane, stráca druhý bod a zapíše sa mu druhý faul. Ak hráč urobí aj tretí faul za sebou, odpočíta sa mu 15. bodov. Dopustenie sa tretieho faulu automaticky ruší predchádzajúce záznamy o fauloch. Gule sa znova rozostavujú a previnilý hráč musí rozrážať ako na začiatku partie. Ak spraví 3. faul nešportovým správaním – neodráta sa mu mínus 30 bodov, ale iba mínus 15 bodov.

6.13. Bodovanie:

Odratávanie bodov môže mať za následok záporný stav (je teda možné, aby hra skončila aj 150:-2). Ak hráč spraví faul, odráta sa mu 1 bod z bodov, ktoré mal pred úderom. Faulom umiestnené gule sa vracajú do hry a nebodujú sa.